A szociális párbeszéd támogatása az építőipar hatékonyságának növelése érdekében

Support of Social dialogue for an effective future Construction

 

A projektről

Szociális párbeszéd fejlesztése az építőiparban

Kapacitásépítő rendezvények

Projektzáró konferencia

Záró projektjelentés

Projekt hírlevelek

Partnerek

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A projektről

Az építőipari ágazat sikeres működéséhez elengedhetetlenül fontos a szociális partnerek konstruktív együttműködése. A Kelet-Közép Európai régióban azonban a szociális párbeszédnek nincsenek a Nyugat-Európaihoz hasonló mély hagyományai és intézmény rendszerei. Ezt a hiányt felismerve a Szlovén Építőipari Szövetség (GZS) a régió ágazati szakmai szervezeteit összefogó projekt tervezetével pályázatot nyújtott be és nyert el támogatást az Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Főigazgatósága által meghirdetett pályázaton. 

A 2020 márciusában induló kétéves projekt a Kelet-Közép és Dél-Kelet Európai országokban megvalósuló szociális párbeszéd hatékonyságát kívánja a munkaadói és munkavállalói partnerek kapacitásépítésének, promóciós tevékenységének és ismertségének növelésével, valamint a kölcsönös bizalom erősítésével elősegíteni. Ennek érdekében a partnerek a projekt keretében a szociális párbeszédre vonatkozó kutatási módszertant dolgoztak ki, a kutatás megállapításai alapján kapacitásbővítő képzéseket szerveznek, és a hatékony és célzott társadalmi párbeszédet elősegítő kommunikációs eszközöket és intézkedési terveket készítenek.

Ennek egyik eszköze a szociális párbeszéd munkafolyamatainak digitalizálása, valamint egy digitális szociális párbeszéd-könyvtár létrehozása lesz. Fontos feladat a szociális párbeszédben részt vevő partnerek felkészítése, valamint a szociális párbeszéd uniós és nemzeti szintű folyamatának a közös ágazati EU-s kezdeményezésekkel és stratégiákkal összhangban történő megerősítése.

A tervezett célok eléréséhez első lépésként a bolgár ITPIO, azaz a Nemzetközi Szervezetek Munkatársainak Továbbképző Intézete egy komplex helyzetfelmérés keretében elemezte a partnerországokban megvalósuló szociális párbeszéd jelenlegi gyakorlatát, valamint a partner szervezetek tevékenységi körét és meglévő kapacitásaik körét.

A projekt megvalósítása öt fázisból áll, és a munkacsomagok koordinálását az egyes partnerszervezetek végzik. A projekt egészét lefedő Menedzsment fázist a projekt koordinátora, a Szlovén Építőipari Szövetség irányítja. Az Előkészítő fázis, azaz a helyzetfelmérő kutatás lebonyolítása az ITPIO feladata volt. Az ezt követő Végrehajtási fázis megvalósulását a Bolgár Építőipari Kamara (BCC), és az ezzel párhuzamosan futó Hasznosítási fázis felelőse pedig a görög PEDMEDE, a Mérnökök és a Kivitelezők Pánhellén Szövetsége lesz. A Disszemináció, azaz a projekt eredményeinek bemutatása és terjesztése szintén a Szlovén partnerre hárul majd.

 

ELŐKÉSZÍTÉS

Az 2020 szeptemberében zárult előkészítő fázisban a négy kutatási feladat keretében a szociális párbeszéd jelenlegi helyzete, valamint a szociális párbeszéd nemzeti kezdeményezései és tevékenységei kerültek feltérképezésre. A kutatási eredményeket összefoglaló négy tanulmány a hat partnerországban (Szlovénia, Bulgária, Ciprus, Görögország, Horvátország és Magyarország) megvalósuló ágazati szociális párbeszéd gyakorlatát, igényeit és trendjeit tárja föl, és veti össze azt az ágazati szociális párbeszéd többéves cselekvési tervével.

 

KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK

A projekt következő lépéseként a tanulmányokban megfogalmazott igények alapján négy országban (Horvátországban, Magyarországon, Cipruson, Bulgáriában) regionális, célzott, kétnapos kapacitásépítő rendezvények kerülnek megtartásra. Figyelembe véve, hogy azok megfeleljenek az építőipari európai szociális partnerek prioritásainak, és összhangban legyenek az Új Európai Képzési Program célkitűzéseivel.

Az első kapacitásépítő rendezvény 2020 decemberében, a járványhelyzet miatt a személyes találkozó helyett csak videokonferencia keretében, Zágrábban kerül megrendezésre. A kétnapos tréning témája a helyzetfelmérés eredményeinek áttekintése alapján a szociális párbeszédre vonatkozó ismeretek és know-how cseréje és átadása valamint a tapasztalatok értékelése lesz. Emellett kiemelt hangsúlyt kap még a munkaerőpiac modernizálása, a munkahely-teremtés és a munkahely-keresés témaköre, valamint a hat partnerország ágazati szociális párbeszéd gyakorlatának, építőipari trendjeinek és problémáinak elemzése. Továbbá az ágazati szociális párbeszéd korábbi, nemzeti és uniós szintű tevékenységeinek és kezdeményezéseinek bemutatása, kiemelve azok foglalkoztatási és társadalmi dimenzióját.

A második rendezvény 2021 áprilisában Budapesten kerül majd megrendezésre. Ennek mottója a szakértői érékelés, elemzés és megbeszélés. Az ismeretek és a know-how cseréje és átadása. Új, közös, nemzeti és európai ágazati szociális párbeszéd kampányok, kezdeményezések és cselekvési terv létrehozása, és ezek nyomon követésének megtervezése.

A rendezvény tematikájában ez alkalommal is kiemelt hangsúlyt kap a munkaerőpiac modernizálása, a munkahely-teremtés és munkahely-keresés témaköre, valamint a szociális partner-szervezetek társadalmi párbeszédre vonatkozó kapacitásainak mértékét feltáró tanulmány. A hat partnerország munkaadói és munkavállalói szervezeteinek belső és külső kommunikációja, illetve a közös, nemzeti ágazati szociális párbeszéd-kezdeményezések megtervezése (például a szociális párbeszéd partnerek egyaránt érdeklő témáinak célzott tanulmányozása, és a munkaadókat és munkavállalókat egyaránt foglalkoztató kérdésekről közös nyilatkozatok megfogalmazása).

A harmadik kapacitásbővítő szeminárium tematikája a szociális partnerek és a vállalatok munkatársainak továbbképzése lesz (a kutatás eredményei alapján kiválasztott témakörök: az elismerés, a bizalom és a hálózatépítés stb.) Tükörmódszer alkalmazása a társadalmi párbeszéd szervezetek képviselői számára: szerepjáték és reflexió a szerepjátékra. A tréning kiemelt témakörei: a munka minősége, a változás és a szerkezetátalakítás előrejelzése, előkészítése és kezelése, valamint a kölcsönös elismerés és kölcsönös bizalom (ami az európai munkaerőpiac modernizálásának előfeltétele), a szervezet ismertségének növelése, a tagok toborzásának és megtartásának erősítése, valamint az ezekre vonatkozó ismeretek és know-how cseréje és átadása.

A negyedik, és egyben záró kapacitásbővítő tréningen folytatódik majd a szociális partnerek és a vállalatok munkatársainak továbbképzése. Ennek fő témakörei a gazdasági és a társadalmi tevékenységek digitalizálása. Az európai uniós program-finanszírozási alapokhoz, az Európai Szociális Alap és a Foglalkoztatási Főosztály ipari kapcsolatok költségvetési tételeihez való hozzáférésre és azok igénylésére történő felkészítés és képzési transzfer. A négy regionális, specifikus célzott társadalmi párbeszéddel kapcsolatos rendezvény záró-értékelése. Ismeretek és know-how cseréje és átadása. Az európai szociális párbeszéd koordinációjának, működésének és hatékonyságának javítása, a bevált gyakorlatok és a kapcsolódó közös képzési események cseréje.

A projekt eredményeként egyúttal a szociális párbeszéd új, ágazati platformja is kialakításra kerül, amelynek célja a legfontosabb korábbi szociális párbeszéd-kezdeményezések és EU-projekt, illetve a jelenlegi projektben megfogalmazott koncepciók és módszerek, valamint az EU-ban elért eredmények és hatások bemutatása és hasznosítása. Továbbá összefogja és bemutatja a szociális párbeszéd uniós és nemzeti szintű történeti fejlődésére vonatkozó ismereteket. Ezáltal segítséget nyújt a nemzeti ágazati szociális párbeszédben résztvevő szervezetek számára a hatékony és eredményes együttműködéshez. Ráirányítja a figyelmet az ágazat kulcsfontosságú kérdéseire. Elősegíti a tagság továbbképzését és az új tagok bevonását. Támogatja a kapacitásépítésbe történő befektetéseket és a szinergiák létrehozását, előmozdítva ezáltal a jövőbeli társadalmi párbeszéd sikeres megvalósulását.

A projektre vonatkozó aktuális információk a www.susodco.eu címen az angol mellett szlovén, magyar, horvát, bolgár és görög nyelven is elérhetők.

A szociális párbeszéd helyzetét felmérő tanulmány - angol nyelvű (ide kattintva megtekinthető és letölthető) 

Vissza a tetejére

 


 

Szociális párbeszéd fejlesztése az építőiparban

 

Fontos témákra irányítja rá az ágazati szereplők figyelmét az Európai Unió által támogatott SuSodCo projekt, amely az építőiparban folyó társadalmi párbeszéd javítása érdekében a nemzeti szociális partnereket fogja össze Magyarország mellett Szlovéniában, Horvátországban, Bulgáriában, Cipruson és Görögországban. A hat közép-, délkelet- és dél-európai ország építőipari szociális párbeszéd partnerei felismerve lemaradásukat a nyugati és északi EU országok hatékony és sikeres társadalmi párbeszéd gyakorlatához képest, egy kétéves közös projekt keretében kapacitásépítő programokat tartanak, ezzel elősegítve mielőbbi felzárkózásukat.

A SuSodCo, azaz „A szociális párbeszéd támogatása az építőipar hatékonyságának növelése érdekében” című uniós projektben résztvevők célja minden országban ugyanaz: kialakítani és teljes körűvé tenni az érdekeltek közötti szociális párbeszédet. A kapacitás bővítését a csatornák minél szélesebb körű használata, valamint újabb partnerek csatlakozása jelenti.

Munkavállalói oldalról a szociális párbeszéd legfontosabb témái közé tartozik a munkabiztonság, a munkavédelem és a munkakörülmények javítása, amihez a kölcsönös bizalom erősítése szükséges a munkahelyi közösségekben és a döntéshozókkal kapcsolatban is. A sikerhez elengedhetetlen az építőipari szociális párbeszéd-partnerek kapacitásépítése mellett ismertségük növelése is.

Az építőipar teljesítményén túl az emberi szempontok is felértékelődnek. A munkabiztonság, munkavédelem és a legális foglalkoztatás kérdése is fókuszba került. Az építőipart csak a megfelelő munkakörülmények biztosításával lehet vonzóbbá tenni. A változó terepen dolgozó munkások számára is megfelelő öltözőt, étkezőt és mosdót kell biztosítani és a szakképzettséget igénylő munkákat szakképzett munkavállalóknak kell elvégezniük még a munkaerőhiányos időkben is. Mindehhez elengedhetetlen az információk továbbítása és tudatosítása az érintettek körében. A jó gyakorlatok megismertetése ugyanakkor nem egyszerű feladat a rendkívül szétaprózott magyar építőiparban.

A készséghiányok felszámolása érdekében a partnerek 2020 decembere és 2021 novembere között négy Kapacitásépítő Rendezvényt tartottak, amelyek tematikáját a partnerországok szociális párbeszéd tevékenységét feltáró kutatások és helyzetértértékelő tanulmány megállapításai alapján állították össze. A szemináriumból és workshopból álló kétnapos programokon a hatékony társadalmi párbeszéd szempontjából a kommunikációs stratégia kialakítását, valamint a digitális készségek, a szociális párbeszéd megvalósításához szükséges kommunikációs készségek elemeinek fejlesztését emelték ki.

A partnerországokban megvalósított kommunikációs kampányok keretében a nyomtatott és online újságokban, valamint a szociális médiában közzétett cikk mellett egy, a szociális párbeszéd szerepét ismertető közös videót is készítettek. Emellett a nemzeti kampányok keretében az adott ország építőipari ágazata számára fontos témákban készítettek még animációs videókat. Magyarországon az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) és az Építő-, Fa-, és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége (ÉFÉDOSZSZ) az egyik videóban az építőipari szakmákra hívják fel a pályaválasztók figyelmét. A másodikban pedig a minimális rezsióradíj fogalmát, alkalmazásának szerepét és fontosságát mutatják be.

Építőipari szakmákra felhívó videó: 

Rezsióradíjat bemutató videó: 

A szociális párbeszéd szerepét ismertető közös videó:

 

A projektről bővebb információ a www.susodco.eu honlapon olvasható.

  

 

Vissza a tetejére

 


SuSodCo Kapacitásépítő Rendezvények

A SuSodCo kapacitásépítő rendezvények célja, hogy a közép- és délkelet-európai országok szociális párbeszéd partnereit az ipari kapcsolatok elősegítése érdekében hasznos új ismeretekkel lássa el.

A SuSodCo projekt keretében tervezett négy kapacitásépítő rendezvény közül az első a decemberi lesz, amelynek célja a bolgár, horvát, ciprusi, görög, magyar és szlovén építőipari szociális párbeszéd partnerek stratégiai tervezési és kommunikációs képességeinek fejlesztése. A rendezvények két egymást követő részből, egy szemináriumból és egy workshopból állnak majd. A szemináriumokon kiváló előadók és trénerek az európai szociális párbeszéd aktuális trendjeit mutatják be, és egyúttal a résztvevők kommunikációs és digitális készségeit is továbbfejlesztik. A workshopok interaktív foglalkozások, szerepjátékok és jól használható forgatókönyvek által segítik hozzá a résztvevőket az elsajátított új ismeretek begyakorlására.

A kapacitásbővítő rendezvények (szeminárium + workshop) témái:

  • 2020. december 9. és december 16.: A szociális párbeszéd jelenlegi trendje és jövője. A többéves szociális párbeszédprogram nemzeti szintű integrálása.
  • 2021. április 15. és április 21.: A kommunikációs stratégia jelentősége a hatékony társadalmi párbeszéd szempontjából.
  • 2021. június 28-29.: A gazdaság digitalizálása a szociális párbeszéd programja és a digitális készségek szempontjából.
  • 2021. november 2-3.: A szociális párbeszéd megvalósításához szükséges kommunikációs készségek köre. A partnerek készségbeli hiányosságainak pótlása.

A kapacitásépítő rendezvények a szakszervezeteket, a munkáltatói szervezeteket és az egyéb szociális párbeszéd partnereket nemzeti, regionális és európai szinten célozzák meg. A rendezvények az építőipari ágazat kapcsolatrendszerében érintett cégvezetők, HR tanácsadók, jogi képviselők, tárgyalási csoportok tagjai és szakértői számára nyújtanak továbbképzési lehetőséget.

 

Az első virtuális kapacitásépítő rendezvény

2020. december 9. és december 16.

A projekt első Kapacitásépítő Rendezvénye (KÉR) két részből állt, 2020. december 9-én egy szeminárium, december 16-án pedig egy workshop került megrendezésre. A járványhelyzet és az utazási korlátozások miatt azonban a rendezvények ZOOM-on lettek megtartva. 

A szeminárium a SUSODCO projekt kutatási szakaszának legfontosabb eredményeire összpontosított, bemutatva a bolgár, horvát, ciprusi, görög, magyar és szlovén építőipar előtt álló szociális párbeszéd kihívásokat. Azaz, hogyan támogatja az ágazatot és erősíti az összes érdekeltet felet a sikeres szociális párbeszéd? Hogyan fejlődik a munkaerőpiac? Mi szükséges a sikeres szociális párbeszédhez és ezen a téren milyen szükségszerű változások állnak a partnerek előtt, amelyekkel a közeljövőben foglalkozniuk kell. Emellett neves belga, norvég és finn előadók az országuk erre vonatkozó jó gyakorlataikat mutatták be. A workshop keretében a munkaadók és a munkavállalók képviselői egy interaktív foglalkozás keretében vizsgálták meg az európai szociális párbeszéd keretrendszerének saját nemzeti, hosszútávú szociális párbeszéd programjaikba történő integrálásának különböző módozatait.

A projekt keretében 2021. évben további három, egymással összefüggő kapacitásépítő rendezvény kerül megrendezésre. A kétnapos rendezvények a következő témákra összpontosítanak:

- 2021. április: A kommunikációs stratégia fontossága a hatékony társadalmi párbeszéd szempontjából.

- 2021 június: A gazdaság digitalizálásának visszatükröződése a szociális párbeszéd programjában, valamint a digitális készségek fejlesztése.

- 2021. szeptember: A szociális párbeszéd megvalósításához szükséges kommunikációs készségek lényeges elemei. A partnerek készségbeli hiányosságainak pótlása.

A kapacitásépítési rendezvények célközönségét a szakszervezetek, munkáltatói szervezetek és más szociális, nemzeti, regionális és európai szintű szociális párbeszéd partnerek, illetve az építési ágazat ipari kapcsolataiban részt vevő vezérigazgatók, HR tanácsadók, jogi tisztviselők, valamint a tárgyalási csoportok tagjai és szakértői alkotják.

A projekt további fontos feladata egy új, személyre szabott, ágazati szociális párbeszéd platform (honlap) megtervezése és létrehozása az építőipari ágazat számára. A rugalmas szociális párbeszéd honlap bemutatja majd a korábbi, illetve a folyamatban lévő szociális párbeszéd kezdeményezéseket, valamint a szociális párbeszédre jelentős hatással lévő uniós projekt koncepciókat. A honlap a projektben résztvevő szociális partnereket és a projekt célcsoportjait a szociális párbeszéd különböző gyakorlataival kapcsolatos új, értékes ismeretekkel és ötletekkel látja el. Egyúttal hasznos és ingyenes forrásokat kínál majd a tervezett nemzeti kezdeményezések, a tréningek nyomonkövetése, valamint a hagyományos szociális párbeszéd megoldások adaptálásának támogatására. Az önálló SUSODCO platform létrehozására a projektet koordináló Szlovén Kereskedelmi és Iparkamara Építő- és Építőanyagipari Kamarája (CCIS CCBMIS) nemzetközi tenderfelhívást tett közzé.

A projektben elért eredmények hasznosítása érdekében a hat együttműködő ország egy-egy nemzeti ágazati média kezdeményezést (kampányt) valósít majd meg. Ennek célja a szervezetek figyelemfelkeltésének, láthatóságának és ismertségének növelése külső PR/marketing szakértők, médiahirdetések, új videók gyártása, valamint reklámtárgyak terjesztése által. A nemzeti szociális párbeszéd médiakampányokat a partnerek jelenlegi szociális párbeszéd tevékenységeinek kiértékelése által azonosított hiányosságok és szükségletek alapján tervezzük meg. A kampány várható hatása: az építőipar felé irányuló főbb kérdések tudatosítása. Kapacitásépítés a további új tagok megnyerése érdekében. A szinergiák létrehozásának megkönnyítése, valamint a hatékony társadalmi párbeszéd elősegítése.

Az első kapacitásépítő rendezvény programja itt olvasható: Program 2020. december

A második kapacitásépítő rendezvény programja itt olvasható: Program 2021. április

A harmadik kapacitásépítő rendezvény programja itt olvasható: Program 2021. június

A negyedik kapacitásépítő rendezvény programja itt olvasható: Program 2021. november

 

Vissza a tetejére 

 


Záró projektjelentés

Záró projektjelentés - magyar (ide kattintva megtekinthető és letölthető) 

A szociális párbeszéd tárgyalási folyamatának megtapasztalása (ide kattintva megtekinthető és letölthető)

Záró projektjelentés - angol (ide kattintva megtekinthető és letölthető) 

A szociális párbeszéd tárgyalási folyamatának megtapasztalása - angol (ide kattintva megtekinthető és letölthető); Háttéranyag (ide kattintva megtekinthető és letölthető)

 

 Vissza a tetejére


Projekt hírlevelek

Projekt hírlevél 1. szám (ide kattintva megtekinthető és letölthető)

Projekt hírlevél 2. szám (ide kattintva megtekinthető és letölthető)

Projekt hírlevél 3. szám (ide kattintva megtekinthető és letölthető)

Projekt hírlevél 4. szám (ide kattintva megtekinthető és letölthető)

 Vissza a tetejére


Partnerek

 

           

 

           

           

Vissza a tetejére